Services Standart

ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าสนใจบริการ

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์สนใจใช้บริการ
 • บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่ เข้านำเสนอบริการ มาตรฐานการให้บริการ
 • บริษัทฯนัดหมายเข้าสำรวจหน้างาน ศึกษาข้อมูลพื้นที่ ประเมินระดับความเสี่ยง อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ทำรายละเอียดงาน(Job description)
 • จัดทำเอกสารเสนอราคาการให้บริการ เสนอลูกค้า
 • กรณีลูกค้าพิจารณาตกลงใช้บริการ กำหนดวันลงงาน

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการเรื่องเอกสารสัญญา

 • ดำเนินการจัดทำร่างสัญญา ส่งให้ลูกค้าพิจารณาตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตรงกันแล้ว  บริษัทฯดำเนินการจัดทำเล่มสัญญาส่งให้ลูกค้าลงนามยังบริษัทฯ ของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมพนักงานรักษาควาปลอดภัยและเครื่องมืออุปกรณ์ตามสัญญาจ้าง

 • เจ้าหน้าที่สรรหา ออกปิดประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียง  เปิดรับสมัครผ่าน Facebook  website การชักชวนพนักงานด้วยกันแนะนำผู้สมัคร
 • คัดกรองผู้สมัครก่อนเขียนใบสมัคร ด้วยการสัมภาษณ์ เพื่อดูบุคลิกลักษณะ ทัศนคติต่อวิชาชีพ  การตรวจหาสารเสพติดและการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
 • ดำเนินการฝึกอบรม  หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วย กำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2560 และการอบรมพื้นฐานก่อนลงงาน
 • ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 4 ลงงานปฏิบัติหน้าที่ และรักษามาตรฐานการให้บริการ

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ประกบหน้างาน เพื่อสอนงานตามรายละเอียดของงาน ประเมินผลการปฏิบัติ
 • เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าพื้นที่ตรวจงาน  พบลูกค้า   3 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกับลูกค้าในการบริหารจัดการปัญหา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าฝึกอบรมทบทวน พัฒนาทักษะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามหัวข้อการฝึกอบรมที่กำหนด หรือตามความเหมะสมของหน้างาน
 • ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเข้าพบลูกค้า เพื่อสรุปภาพรวมของการให้บริการ และประเมินความพึงใจของลูกค้า   ตลอดจนควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และธำรงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือก บริษัท ร.ป.ภ.สิงห์

 1. มีระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน มีระบบ KPI วัดประสิทธิภาพการทำงาน
 2. ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่หน่วยงานของท่าน บริการได้ สะดวก รวดเร็ว และทันท่วงที
 3. มีการนำเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ที่บริษัท ผลิตขึ้นเองมาควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีความปลอดภัยมากขึ้น
 4. มีศูนย์ฝึกอบรมรับอนุญาตของตนเอง เพื่อผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 5. มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพจากหลากหลายสาขาอาชีพมาเป็นทีมงานบริการแก่ท่าน
 6. มีการสรรหา คัดเลือก และอบรมให้เจ้าหน้าที่ รปภ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ขึ้นทะเบียนบริษัทฯ และ รปภ รับอนุญาต ตามกำหมาย พรบ รปภ 2558 ทุกคน
 8. กรรมการผู้จัดการเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสมาคมหลักในการพัฒนาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย
 9. บริษัทมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และห้อง Control Room ควบคุมการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
 10. ทีมงานของเราตั้งใจทำงาน มุ่งมั่นบริการ ให้ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ลูกค้าที่ใช้บริการ